f in

01 542 56 38

Avtomobilsko zavarovanje

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
Z obveznim avtomobilskim zavarovanjem se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev, …) in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu.

Za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za uporabo vozila izven območja R Slovenije se izda zelena karta.

Zelena karta je zavarovalni dokument, ki dokazuje veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v članicah Londonskega sporazuma.

Nezgodno zavarovanje voznika (AO+):
Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik, kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR.

Nezgodno zavarovanje potnikov (NEZ):
Zavarovanje krije smrt ali invalidnost voznika in potnikov v motornem vozilu. Zavarovanju se lahko priključi tudi kritje dnevne zavarovalnine.

Kasko zavarovanje

Kaj krije zavarovanje?
Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila.
Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele.

Vrste kritij
Osnovna zavarovalna kritja:
B – Dogodki v prometu
C – Požar, tatvina in posebni dogodki

K osnovnim zavarovalnim kritjem lahko priključite:
D – Dodatna zavarovalna kritja (zavarovanje dodatne opreme in stvari v vozilu, dodatno strojelomno zavarovanje)

B – DOGODKI V PROMETU

Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nesreče, v primeru trčenja z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenja v oviro, zdrsa s ceste, prevrnitve, padca zunanjih predmetov na vozilo, zračnih plovil in njihovih sestavnih delov. Prav tako je krita škoda, ki nastane na tapeciranih delih vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh.

Osnovno kritje B1 – dogodki v prometu (udarec z drugim vozilom,prevrnitev, zdrs,padec predmeta,…)
Osnovno kritje B2 (URBANI KASKO ) – trčenje z drugim vozilom v prometu (kritje škode samo v primeru trčenja z identificiranim udeležencem v prometu)
Osnovno kritje B3 (TOTALKA AS )- velika škoda (kritje škode samo v primeru totalne škode)

Vsako uveljavljanje škode po osnovnemu kritju pomeni soudeležba zavarovanca v obliki franšize in izgube bonusa

C – POŽAR, TATVINA IN POSEBNI DOGODKI

C1 – Požar
Krita je škoda na zavarovanem vozilu, ki je posledica požara z razvojem plamena, direktnega udara strele, eksplozije in nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja.

C2 – Tatvina
Krita je škoda na zavarovanem vozilu, ki je posledica tatvine ali ropa vozila, protipravnega odvzema vozila, pa tudi škodo na vozilu in njegovih sestavnih delih, nastalo pri izvedbi ali poskusu izvedbe teh kaznivih dejanj pod pogojem, da je bilo vozilo zaklenjeno ali v zaklenjenem prostoru.

C3 – Posebni dogodki
Krita je škoda na zavarovanem vozilu, ki je posledica družbenopolitičnih dogodkov (demonstracij, manifestacij, javnih shodov, stavk), zlonamernih in objestnih dejanj tretjih oseb (udarci, odrgnine, lom delov vozila …), naravnih nesreč (viharja, poplav, valov, hudourniških ali visokih voda, toče, snežnega in zemeljskega plazu).

D – DODATNA ZAVAROVALNA KRITJA

D1 – Razbitje stekel in zlonamerna dejanja
Zavarovalnica krije neposredno škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla (brez svetlobnih teles, vzvratnih ogledal), vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.
Možnost izbire brez ali z soudeležbo zavarovanca (50 EUR)

D2 – Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal
Zavarovalnica krije neposredno škodo, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja zunanjih svetlobnih teles in vzvratnih ogledal. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

D3 – Poškodbe vozila zaradi dotika živali
Zavarovalnica krije neposredno škodo, ki nastane na vozilu v prometu z neposrednim naletom oz. trkom v živali. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.
Možnost izbire brez ali z soudeležbo zavarovanca (100 EUR)

D4 – Poškodbe na parkirišču
Krita je škoda, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja pravilno parkiranega osebnega vozila, in jo je z neposrednim dotikom povzročilo drugo neznano motorno vozilo (škoda na parkirišču) kot tudi škodo zaradi strešnih snežnih gmot in ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s streh stavb na pravilno parkirano vozilo. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.
Možnost izbire brez ali z soudeležbo zavarovanca (50 EUR)

D5 – Izguba ključev
Zavarovalnica krije škodo zaradi izgube ključev (oziroma elektronske naprave za odpiranje vrat in zagon motorja) zavarovanega vozila, in sicer stroške odpiranja vrat, izključitve varnostne naprave in izdelave novega ključa (ali elektronske naprave za odpiranje vrat in zagon motorja) po predložitvi originalnega računa.

D6 – Poškodba vozila zaradi toče
Zavarovalnica krije poškodbe zaradi padca toče.

D8 – Najem nadomestnega vozila
Zavarovalnica krije stroške najema nadomestnega vozila, če je bilo zavarovančevo vozilo poškodovano, uničeno ali je izginilo zaradi katerekoli zavarovane nevarnosti iz osnovnih kritij B ali C (D8a – osnovno) oziroma vseh kritij B, C in D (D8b – razširjeno). V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

Dodatno zavarovanje dodatne opreme in stvari v vozilu
Zavarovalnica krije škodo zaradi poškodbe, uničenja ali izginotja zavarovanih stvari, ki je posledica nevarnosti, ki jih krijejo osnovna zavarovalna kritja (B in C). Zavarovanje se lahko sklene samo poleg osnovnih zavarovalnih kritij. Zavarovalnica krije škodo zaradi tatvine, če je vozilo ukradeno oziroma če so stvari ukradene iz zaklenjenega vozila.

Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja

Zavarovanje na novo vrednost
V primeru minimalnega doplačila premije se zavarovancu lahko prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja (dogodki v prometu).

Odkup prve škode
Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju.

Zavarovanje avtomobilske asistence

Kaj je avto asistenca?
Avto asistenca je dodatno zavarovanje, ki se sklepa skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanjem vozila ali samostojno. Avto asistenca se sklepa za osebna vozila, motorna kolesa, motorna kamping vozila in tovorna vozila do 2t nosilnosti.

Adriatic Slovenica ta hip najobsežnejšo avto asistenco nudi v sodelovanju z ugledno mednarodno asistenčno družbo Coris, ki zagotavlja kar 24-urno organizacijo pomoči v slovenskem jeziku doma in v tujini.

V primeru težav in nezgode zadostuje klic na brezplačno telefonsko številko 080 28 28.

Avto asistenca AS je na voljo v štirih oblikah:

 • Osnovna avto asistenca – za voznike, ki se vozijo pretežno po Sloveniji,
 • Maxi avto asistenca – za voznike, ki so pogosto na poti, ne le doma temveč tudi v tujini, in
 • Maxi plus avto asistenca – ( pogoj sklenjeno paketno zavarovanje avtomobilskega zavarovanja AS )
 • Brezplačna organizacija pomoči, do katere so upravičeni vsi avtomobilski zavarovanci, velja pa le za osebne avtomobile.

Kaj krije zavarovanje?
OSNOVNA AVTO ASISTENCA z nižjimi zavarovalnimi vsotami vključuje organizacijo pomoči in kritje stroškov:

 • popravil v primeru manjše okvare,
 • vleke,
 • prevoza zavarovancev,
 • zaradi pomanjkanja goriva in težav z avtomobilskimi ključi.

Sodobna, nova in najobsežnejša MAXI AVTO ASISTENCA najbolj pride prav v primerih:

 • okvare, kraje ali uničenja vozila,
 • nezgode na cesti in
 • težav z gorivom ali ključi, tako doma kot tudi v tujini.

Najpomembnejša kritja maxi avto asistence:

 • Nova storitev “od vrat do vrat” ? Poleg najema in dostave nadomestnega vozila asistenca krije tudi prevoz zavarovanca do servisne delavnice, kjer prevzame popravljeno vozilo.
 • Zdravstveno zavarovanje tudi v tujini ? Maxi avto asistenca vključuje tudi zdravstveno zavarovanje v tujini. V primeru prometne nesreče z vozilom v tujini ste upravičeni do kritja nujnih stroškov zdravljenja ter stroškov, ki nastanejo zaradi zdravniškega prevoza poškodovanega zavarovanca.
 • Dodatna in obsežna kritja
  • Maxi avto asistenca AS krije stroške dostave nadomestnih oziroma rezervnih delov, najema in dostave nadomestnega vozila, nadomestnega voznika v tujini, vračila v tujini poškodovanega vozila, stroške vrnitve voznika, potnikov in mladoletnih upravičencev iz tujine, stroške prenočišča voznika in potnikov ter popravila manjših okvar na vozilu.
  • Zavarovancem nudi pomoč pri težavah z avtomobilskimi ključi in pomanjkanjem goriva.
  • Odslej maxi avto asistenca poleg kritja stroškov vleke krije tudi stroške reševanja in prevoza vozila.

BREZPLAČNA ORGANIZACIJA POMOČI (asistenčni klic) je storitev, ki jo izvaja asistenčna hiša CORIS za vse avtomobilske zavarovance, ne glede na to, da zavarovanec nima sklenjene avtomobilske asistence. Organizacija pomoči velja samo za osebne avtomobile in ne krije stroškov izvajalcev in porabljenih materialov.

Naši partnerji