f in

01 542 56 38

Zavarovanje odgovornosti

Ali veste da kot lastnik podjetja oziroma samostojni podjetnik odgovarjate za škodo, ki izvira iz opravljanja vaše podjetniške dejavnosti in ki nastane zaradi ravnanj vas samih oziroma vaših delavcev?

Z zavarovanjem odgovornosti iz dejavnosti se zavarujete proti finančnim posledicam zaradi škode, za katero ste odgovorni vi oziroma vaše podjetje.

→ Zavarovanje odgovornosti – splošno

→ Zavarovanja poklicnih odgovornosti

→ Proizvajalčeva odgovornost

→ Zavarovanje prevoznikov

Zavarovanje odgovornosti – splošno

Pri zavarovanju odgovornosti zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki izvira iz nevarnostnega vira, navedenega na polici, in ima za posledico poškodovanje oseb ali poškodovanje stvari.

V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zemljišč, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene dejavnosti, navedene na polici.

Odbitna franšiza – iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki posameznega oškodovanca, ki znašajo 10% od odškodnine, v absolutnem znesku najmanj 250 EUR. Franšizo je možno z doplačili odkupiti (razen za določene dejavnosti kjer odkup ni možen).

Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak zavarovalni primer.

Osnovna zavarovalna vsota (ZV) znaša 50.000 EUR in jo je možno na željo zavarovanca z doplačili / popusti zvišati ali znižati.

Letni agregat predstavlja skupno izplačilo vseh odškodnin za vse zavarovalne primere, ki se dogodijo v enem zavarovalnem letu po polici.

Geografska veljavnost – premije veljajo za zavarovalne primere, ki nastopijo na področju Republike Slovenije razen če je na zavarovalni polici drugače dogovorjeno.

Zavarovalna premija se določi na podlagi nevarnostnega vira, velikosti,dodatnih kritij, ter doplačil in popustov. Odvisna je tudi od škodnega rezultata (malus) in trajanja zavarovanja.

Dodatna kritja

Če je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno je lahko v zavarovanje vključeno tudi kritje za:

delodajalčevo odgovornost za odškodninske zahtevke zaradi telesnih poškodb, obolenja ali smrti delavcev ali poškodovanja stvari delavcev. Za delavce štejejo osebe, ki so z zavarovancem v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, učne pogodbe ali napotnice (lastni zaposleni delavci, vajenci, študentje) ter druge osebe, ki delajo za zavarovanca (tudi na podlagi napotitve s strani svojega delodajalca – izposojena delovna sila);

proizvajalčevo odgovornost za odškodninske zahtevke zaradi škode, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo;

poškodovanje stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja ali izginitve stvari, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi zaradi popravila, obdelave, predelave ali zaradi hrambe;

poškodovanje motornih vozil, ki jih ima zavarovanec na skrbi za odškodninske zahtevke zaradi poškodbe, uničenja, izgube ali izginitve motornih vozil in prikolic, njihovih sestavnih delov in stvari, ki se nahajajo v njih, za kar odgovarja zavarovanec kot shranjevalec motornih vozil;

poškodovanje stvari na katerih se izvaja dejavnost za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari (premičnine ali nepremičnine), če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, čiščenja ipd.);

poškodovanje objekta na kateremu se izvaja dejavnost za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja nepremičnine /objekta na kateremu se izvaja dejavnost

poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja, uničenja, izgube ali izginitve motornih vozil strank zavarovanca, danih v hrambo, servisiranje ali popravilo;

poškodovanje stvari pri prekladanju ali skladiščenju za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari v času skladiščenja, manipulacije (nakladanje, razkladanje, prekladanje, deponiranje) ter prevoza in prenosa na območju skladišča;

čisto premoženjsko škodo za odškodninske zahtevke zaradi škode, ki ni niti poškodovanje oseb niti poškodovanje ali izginitev stvari niti ni njihova posledica;
ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja za odškodninske zahtevke zaradi škode, povzročene z onesnaženjem zraka, zemlje ali vode.

Zavarovanja poklicnih odgovornosti

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti nudimo za naslednje skupine poklicev:
 • Poklicne odgovornosti v zdravstvu (zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, lekarnarji…)
 • Poklicne odgovornosti projektantov in gradbenih nadzornikov (projektanti, nadzorniki, revidenti, svetovalci…) več
 • Poklicne odgovornosti na finančnem in računovodskem področju (računovodje, davčni svetovalci, revizorji…)
 • Poklicne odgovornosti na pravnem področju (odvetniške družbe in odvetniki, notarji, pravni svetovalci…)
 • Poklicne odgovornosti na področju posredovanja (nepremičninski in zavarovalni posredniki) več
 • Poklicne odgovornosti menedžerjev (D&O) (člani organov upravljanja in nadzora)
 • Druge poklicne odgovornosti

(Za določene dejavnosti je zavarovanje odgovornosti po zakonu obvezno)

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA

Pri zavarovanju odgovornosti nepremičninskega posrednika krije zavarovalnica v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju škodo zaradi odškodninskih zahtevkov za čiste premoženjske škode, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu.

Odbitna franšiza – iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki posameznega oškodovanca, ki znašajo 10% od odškodnine, v absolutnem znesku najmanj 500 EUR.

Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak zavarovalni primer.

Osnovna zavarovalna vsota (ZV) znaša 167.000 EUR.

Letni agregat predstavlja skupno izplačilo vseh odškodnin za vse zavarovalne primere, ki se dogodijo v enem zavarovalnem letu po polici in znaša 334.000 EUR.

Geografska veljavnost – premije veljajo za zavarovalne primere, ki nastopijo na področju Republike Slovenije, razen če je na zavarovalni polici drugače dogovorjeno.

POZOR: Pogoj za sklenitev odgovornosti nepremičninskega posrednika je tudi sklenitev zavarovanja splošne civilne odgovornosti Premija tega zavarovanja pa je odvisna od višine zavarovalne vsote in števila zaposlenih

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev gradbenih del, projektantov, arhitektov in nadzornikov

V letu 2020 je stopil v veljavo nov Zakon ZAID , zavarovanje odgovornosti je prilagojeno novim zahtevkom.

PROIZVAJALČEVA ODGOVORNOST

Vsak proizvajalec je dolžan povrniti nastalo škodo, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.

Obseg kritja
Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari:

 • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet.
 • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve

ZAVAROVANJE PREVOZNIKOV

Blago je med prevozom, prenosom, nakladanjem in razkladanjem izpostavljeno različnim nevarnostim. Prevoznik pa je odgovoren, da blago prispe varno na cilj. Transportna zavarovanja so tista, ki omilijo posledice uničenja blaga med prevozom, lastniku blaga in prevozniku.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti

Kaj krije zavarovanje?
Krita je zakonska odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cestah (CMR), in sicer za:

 • dokazano popolno ali delno fizično izgubo,
 • dokazano popolno ali delno poškodbo,
 • za zamudo pri izročitvi blaga dejansko prevzetega na prevoz.

Zavarovalna premija:
Izračun premije se izvrši na osnovi skupne največje nosilnosti. Višino kritja izbere prevoznik sam. Odvisna je od vrednosti tovora, ki ga prevoznik prevaža in od limita odgovornosti prevoznika glede na težo tovora ter določil po katerih se tovor prevaža v domačem oziroma mednarodnem transportu (CMR).

Odbitna franšiza:
Odbitna franšiza ( soudeležba pri škodah ) se obračunava samo pri škodah, ki niso posledica prometne nesreče, tatvine, požara ali eksplozije in znaša 10% zavarovalnine, vendar ne manj kot 85 EUR in ne več kot 850 EUR.

Ostala določila:

 • Z doplačili je možna vključitev rizika odgovornosti prevoznika za čas nakladanja/razkladanja, kot tudi odgovornost prevoznika za prevoz nepoškodovanih cestnih vozil
 • Zavarovanje lahko sklene samo zavarovanec z prijavljeno dejavnost prevoznika.
 • Ostala določila po veljavnih zavarovalnih pogojih

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.

Obseg kritja
Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo:

 • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet.

Napaka lahko izvira iz napake v materialu, iz katerega je stvar izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno rabo stvari. Nanaša se na vse izdelke, ki jih je zavarovanec izdelal pod svojim imenom in/ali znakom in dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe. V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca za izdelek z napako, če je do škode prišlo zaradi napak kakršnihkoli sestavnih delov ali sklopov stvari, ki jih zavarovanec vgrajuje v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so mu jih druge osebe. Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari, kamor se vgradi zavarovančev izdelek

 • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.

Nanaša se na vse storitve, ki jih je zavarovanec opravil v okviru dejavnosti, navedene na zavarovalni polici in v času trajanja zavarovalne pogodbe.

Naši partnerji