f in

01 542 56 38

Zavarovanje imovine

Požarno zavarovanje

Osnovno zavarovanje krije gmotno škodo zaradi uničenja ali poškodbe zgradbe ali drugih nepremičnin, ki jo povzročijo požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije (širše kritje).

Dodatno zavarovanje krije škodo zaradi poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, utrganja zemljišča, indirektnega udara strele,teže snega, meteorne vode, vandalizma in potresa.

POSEBNOSTI:

Zavarovanje na 1. riziko pomeni, da je določena najvišja višina obveznosti zavarovalnice pri nastanku škodnega primera in jo predlaga zavarovanec sam (minimalna višina je določena s strani zavarovalnice). V primeru, da je nastala škoda večja kot je dogovorjena zavarovalna vsota, zavarovalnica povrne znesek samo do višine dogovorjene zavarovalne vsote.

Primer:
Dogovorjena zavarovalna vsota na zavarovalni polici je 2.000€. Nastala škoda, ki je krita po zavarovalnih pogojih znaša 7.000€. Zavarovalnica plača 2.000€ odškodnine, ostalo škodo plača zavarovanec sam.

Pri zavarovanju na zavarovalno vsoto se določi realna vrednost zavarovanih stvari (lahko na osnovi knjigovodske vrednosti). Pri tem načinu zavarovanja obstaja nevarnost podzavarovanja. To pomeni, če se ob morebitni škodi ugotovi, da je vrednost zavarovanih predmetov / zaloge večja, kot je dogovorjena zavarovalna vsota, se izplača sorazmerni delež odškodnine / škode.

Primer:
Opremo smo zavarovali za 40.000€, prišlo je do škodnega primera (kritega po sklenjeni zavarovalni polic), kjer je bilo uničene opreme za 2.000€. Pri pregledu cenilne službe je bilo ugotovljeno, da je bilo stanje zalog na dan škodnega primera 60.000€. Zavarovalnica bo povrnila škodo v višini približno 1.333€ (67% podzavarovanja).

Pri zalogah omenjeni primer rešujemo z zavarovanjem na flotantni način, pomeni določimo zavarovalno vsoto, na koncu zavarovalnega obdobja pa opravimo poračun glede na dejansko stanje zalog preko celotnega leta.

Vlomsko zavarovanje

Zavarovanje krije gmotno škodo na denarju, vrednostnih papirjih, opremi, zalogah, slikah in drugih umetniških predmetih v dobro zaprtih in zaklenjenih prostorih, nastalo zaradi vloma, vlomne tatvine in ropa.

Vlom je lahko izpeljan z odstranitvijo ali razbitjem vrat ali oken, z vdorom skozi bočne stene ali streho, z uporabo ponarejenih ključev ali odpiračev in podobnega.

Za rop se šteje, če storilec odvzame zavarovane stvari z uporabo sile.

Do določenega zneska je krita tudi škoda, ki jo storilec povzroči na zgradbi ali njenih delih.

Zavarovanje stekla

Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari. Do loma ali razbitja stekla lahko pride zaradi katerega koli naključnega vzroka ali ki ga je povzročil zavarovanec ali tretja oseba.

Strojelomno zavarovanje

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje strojev, strojnih naprav, električnih naprav in njihovo polnjenje (npr. olje), instalacije ter podstavke, ležišča in temeljne stroje, če so zajeti v vrednosti strojev, predvsem zaradi loma, napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja ali naprave, njenega padca ali prevrnitve, razen tistih dogodkov, ki so posebej izključeni iz zavarovalnih pogojev.

Zavarujejo se lahko posamezni stroji ali vsi stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti. Stroji se zavarujejo na dejansko vrednost glede na nabavno ceno nove stvari, povečano za stroške montaže in zmanjšano za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti, ekonomske zastarelosti, če ni drugače dogovorjeno

Zavarovanje računalnikov

Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s pogoji , vsako uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari, razen škode, ki bi nastala iz vzrokov podanih v  splošnih pogojih (slabega vzdrževanja, vandalizma, potresa, izgube zaslužka, stroškov vzdrževanja,..).

To zavarovanje omogoča tudi dodatno:

  • zavarovanje elektronskih računalnikov in podobnih naprav
  • zavarovanje podatkov na pomnilnikih
  • zavarovanje stroškov za najem drugega računalnika

Temeljna odbitna franšiza znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar min. 70€ in max. 7.000€.

Doplačila:

  • doplačilo za odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah
  • doplačila za odkup temeljne franšize

OPOMBA: ne zavaruje se računalnikov (PC) starejših od petih let in prenosnih računalnikov starejših od treh let. Izjemoma se omenjena starostna meja lahko preseže, če se s fakturami dokaže, do so se z zmogljivejšimi zamenjali ključni sestavni deli računalnikov (procesor, trdi disk, spomin,..).

Naši partnerji